FANDOM


SaMacGhost
Sa mạc Ghost là một map đấu Ghost, tối đa 8 người cùng chơi

Mô tả

Bản đồ của chế độ Ghost. Sa Mạc Ghost, thực chất cũng chính là bản đồ Bão Sa Mạc quen thuộc nhưng đã được điều chỉnh lại bối cảnh

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.